Obavezni podaci o firmi i PDV evidencija

PDV

U prilogu su:

potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

podaci o identifikaciji obveznika PDV, saglasno zakonu o porezu na dodatnu vrednost (Sl.gl. RS 84/04 i 86/04)

Preuzmi

Pretrazivanje jedinstvenog registra racuna - NBS

Pretraživanje registra računa NBS

Račun: - -
Matični broj:
Poreski broj:
Naziv korisnika računa:
 

Uverenje o usaglašenosti sa SRPS EN340

PDV

U skladu sa pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ("sl. glasnik rs", br. 92/2008), član 5. i zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("sl. glasnik rs", br. 101/2005), čl. 9. i 23. po kojima se precizira da sredstva moraju da budu izrađena u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda, uskladili smo našu proizvodnju sa jedinim važećim standardom koji se odnosi na radnu i zaštitnu odeću - SRPS EN340 ("sl. glasnik rs", br. 39/2007).

U prilogu su:

Uverenje o usaglašenosti radne odeće za muškarce sa standardom SRPS EN340

Uverenje o usaglašenosti radne odeće za žene sa standardom SRPS EN340

Preuzmi

Sertifikat o usaglašenosti sa SRPS ISO 9001

ISO

ISO

Kako bi smo svoje obaveze prema klijentima obavljali na najvišem mogućem nivou, unapređujući kvalitet proizvoda i usluga, poslujemo prema sertifikovanom standardu SRPS ISO 9001.

U prilogu je:

Sertifikat o usaglašenosti sa najnovijim standardom za sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001 - 2008.

Preuzmi YuQs sertifikat

Preuzmi IQNet sertifikatNovosti

Resertifikovan standard ISO 9001

Od 08. 07. 2011. resertifikovali smo poslovanje po najnovijoj verziji standarda - ISO 9001:2015.

Sertifikovano poslovanje po standardu ISO 45001:2018

Od 09.04.2021. naše poslovanje je sertifikovano po standardu ISO 45001:2018